พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนอุดมดรุณี

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย

2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน

5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน